Bioprečistač

Ukoliko nemate rešenu kanalizaciju ili vam septička jama pravi probleme, sledite naš primer. Ugradite bioprečistač otpadnih voda. Platan i na taj način brine o zaštiti životne sredine.

Bioprečistač je namenjen  za mehaničko i biološko-aerobno prečišćavanje kućnih otpadnih voda iz porodičnih kuća, manjih grupa kuća, pansiona, hotela, rekreacionih prostora, svuda gde ne postoji kanalizacioni sistem sa centralnim prečistačem otpadnih voda. Prečistač je izrađen kao kompaktni, jednoprostorni uređaj, sa  unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja  do 98%, i pri značajnijem trenutnom preopterećenju.

Naš prečistač je izrađen od armiranog hidrobetona sa kompaktnim PVC plaštom, tako da ne postoji mogućnost penetracije neprerađenih otpadnih voda  van rezervoara za pročišćavanje.

PRINCIP RADA I EFEKTI

Otpadna voda se uvodi  kroz  primarni deo  komore sa rešetkastim filterom za neorganski otpad, do kružnog taložnika za odvajanje grubih nečistoća, odnosno  taloženje i stabilizaciju mulja. U srednjem  delu kružne komore  su  smešteni aeratori koji mešaju i aerišu otpadnu vodu i time obezbeđuju efikasno iskorišćenje vazduha za biološko čišćenje.

Tako aktivirana smeša prelazi u centralni taložnik, gde dolazi do odvajanja i taloženja ostataka biološkog mulja od prečišćene vode.  Nataloženi mulj iz centralnog taložnika se ponovo  vraća u kružnu komoru, kroz kolektor centralnog taložnika, gde se ponovo aeriše i stabilizuje.

Prerađena voda iz centralnog taložnika prelazi u treću komoru u kojoj se odvija proces biološke stabilizacije vode, hlorom i UV tretmanom.

Tako prečišćena voda je biološki ispravna i može se  tretirati kao tehnička, recirkulisana i uz dogradnju sabirnog rezervoara ponovo upotrebljavati za paralelan sistem napajanja vodokotlića ili za zalivanje i pranje.

Posebnu pažnju je potrebno obratiti da se u kućnu kanalizaciju ne bacaju vlažne maramice, higijenski ulošci, i slični  materijali, jer u suprotnom se može izazvati ozbailjan kvar na uređaju.

POZOVITE NAS
Gde smo